بسم الله الرحمن الرحیم 


انیس و یاور را.. 

فاطمه و علی خانه را که گرفتند...

زینب انیس نداشت، بی یاور هم شد! 


خیال کردند حماسه سازان خانواده علی را گرفته اند،تمام

هنوز جگر سوخته ی حسن مانده بود...

خیال کردند اوج صبر زینب را دیدند و تمام... 

هنوز کربلا مانده بود... 


خیال کرده اند... 

هنوز کسی مانده است حماسه بسازد... 

اماممان، مولایمان، مهدیمان مانده است... 

ما بی خیال سیلی زهرا 

یتیمی و اسیری زینب...

 نمی شویم...