بسم الله الرحمن الرحیمهمیشه از خدا می خواست گمنام بماند چرا که گمنامی صفت یاران خداست،خداهم دعایش را مستجاب کرد. ابراهیم سالهاست که گمنام و غریب در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور...