بسم الله الرحمن الرحیم
مــی گــویـند:
هـر قطــــره بارانی که بـر زمیـــن می بـارد،

فـــرشته ای وظیـــفه دارد که آنـــرا بگــــیرد و در لحـــظه ای

معیـــن،

درســـت در مکـــان تعیـــن شده بگـــذارد !


تـازه فهمیـدم راز اینکه ناخـواسته زیر باران دست هـامـان را کـاسه می کنیم چیست!!!


خــدا می خواهد دست هـــای من و تو مکـــان تعیین شده فرود فرشتــه اش بــاشد ...