بسم الله الرحمن الرحیم


↫در این گرماے تابستان


⇠وقتے پیچیده مےشوم میان سیاهےات

⇠تنها دلخوشےام این است ڪہ

↯↯↯عرق روے پیشانےام↯↯↯

⇦عــرق بندگــیست⇨

⇦نہ عـــرق شـــــرم⇨بانوے ایرانے...!

غرب تو را نشــانہ
رفتـــہ است
چــون خـوب مـے داند تـو

قـلـ♡ـب یک خـانـوادہ اے...

↫پس علـمدار« حیــــاے فاطمـــے»

در جبهہ ے جنگ نـرم باش↬

برگرفته از سایت حریم آسمانی


برچسب‌ها: بانو، حجاب