بسم الله الرحمن الرحیم


قرار بود طبق یه طرح عقب نشینی خونه ی یک مادر شهید که بچه اش مفقود الاثر شده بود تخریب بشه
قرار شد با احترام ازشون بخواهیم که خونشونو تخلیه کنند که تخریب کنیم
بالاخره رفتیم دم خونشون و قضیه رو گفتیم
مادر در جواب به ما گفت ....

اگر بچم برگرده فقط آدرس اینجارو بلده !!!!

دل من پشت سرت کاسه ی آبی شد و
ریخت ....