بسم الله الرحمن الرحیم
یه دسته گل دارم
برای این حرم می دم
گلم که چیزی نیست
برا حرم ، سرم می دم
برای قربونی  ، اسماعیل و می دم با عشق
خودم با بچه هام ، فدای بانوی دمشق
 
منم یه مادرم
پسرمو دوسش دارم
ولی عزیزمو ،به دست بی بی می سپرم
بی بی قبول کنه ...
بشه مدافعه حرم ....نتیجه تصویری برای حرم بی بی زینب