بسم الله الرحمن الرحیم


توجه ... توجه!

روز 22 فروردین  روز هوای پاک اعلام شد ... !!!!

چون ...

همه مردها جوراب نو می پوشند ...پدران و مردان سرزمین من 

چون کوه 

سایه تان مستدام و گامتان استوار 

میلاد مولود کعبه

و

روزتان مبارک